Zielona enklawa – poznaj życie wokół nas

now browsing by category

 

Zielona enklawa – poznaj życie wokół nas

Tytuł projektu: „Zielona enklawa – poznaj życie wokół nas”

Projekt ma na celu edukację ekologiczną mieszkanek DPS-u, uczestników Warsztatów Terapii

Zajęciowej w Kamieniu Wielkim oraz uczniów klas integracyjnych, w kształtowaniu aspektów

odkrywczo – poznawczych środowiska przyrodniczego na terenie Zabytkowego Parku w Kamieniu

Wielkim.

Główne założenia projektu:

1. Rewitalizacja Zabytkowego Parku z zachowaniem obecnych ścieżek spacerowych służących

przewróceniu dawnej świetności i funkcjonalności obszaru Parku oraz dalsze sprawowanie opieki nad

komunikacją ścieżki ekologicznej.

2. Wyznaczenie najciekawszych partii krajobrazu leśnego przez podjęcie przedsięwzięć mających na

celu montaż ławek oraz tablic edukacyjno – dydaktycznych służących podwyższeniu świadomości

ekologicznej podopiecznych i mieszkańców DPS.

3. Projekt zakłada udostępnienie mieszkańcom ścieżek ekologicznych przez tworzenie interesujących

miejsc odpoczynku pozwalających na bezpośredni kontakt w obcowaniu z naturą przez poznawanie

kształtów, zapachów i odgłosów Parku.

4. Przywrócenie rangi atrakcyjności Zabytkowego Parku na terenie Domu Pomocy Społecznej oraz

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamieniu Wielkim z wykorzystaniem bogactwa przyrodniczego jako

cennego miejsca służącego propagowaniu aktywnej formy odpoczynku mieszkańcom DPS.

5. Edukacja ekologiczna uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i mieszkańców DPS w Kamieniu

Wielkim w kształtowaniu aspektów odkrywczo – poznawczych środowiska przyrodniczego na terenie

Zabytkowego Parku w Kamieniu Wielkim.