RODO

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim wypełniając
obowiązek wynikający z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako „RODO”

informuje, że
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
w Kamieniu Wielkim, ul. Stawna 40; 66-460 Witnica. dalej jako „ADO”.
2) wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można się
kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres: dps.kamien@iodo-gorzow.pl
oraz listownie na adres siedziby Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim.
3) dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia całodobowej opieki osobom z
powodu choroby lub niepełnoprawności zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy
społecznej;
4) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 9, pkt.2, lit. b.
5) dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9
RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom
ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w
związku z prowadzonym postępowaniem;
6) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowej.
7) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych
osobowych.
8) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie
niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych/przez okres
wynikający z prawa wewnętrznego ADO – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
(JRZWA)/ z przepisu prawa powszechnie obowiązującego (ustawa o pracownikach
samorządowych)
9) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania a w przypadku udzielonej zgody na przetwarzanie danych, prawo
cofnięcia tej zgody;
10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531
03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
12) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji stosunku pracy.