Historia domu

Posiadłość w Kamieniu Wielkim, w którym znajduje się obecnie Dom Pomocy Społecznej przechodziła różne losy i zmiany właścicieli.

Dom Pomocy Społecznej znajduje się w dawnym zespole dworsko-parkowym, którego dzieje związane są z historią Kamienia Wielkiego. Ten zabytkowy kompleks zaprojektowany został przez Petera Josepha Lenne. Zarówno pałac jak i ogród wpisane są do Centralnego Rejestru Zabytków w Warszawie. W latach 1992-1995 został przywrócony pierwotny charakter obiektu co zostało uhonorowane wyróżnieniem Ministra Kultury i Sztuki w 1996 roku.

Dom Pomocy Społecznej (wcześniej Zakład dla Umysłowo i Psychicznie Chorych Kobiet) powołany został 1 stycznia 1954r. W latach 80-tych opracowano program modernizacji i rozbudowy domu. Do jego realizacji przystąpiono pod koniec lat 80-tych. W ramach programu zrealizowano:

– budowę pawilonu wraz z zapleczem kuchennym i kotłownią

– gruntowną przebudowę sieci kanalizacyjno-wodociągowej obejmującą wszystkie obiekty na terenie Domu

– budowę biologicznej oczyszczalni ścieków

– rekonstrukcję i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej

– regulację linii brzegowej stawu przyległej do posesji DPS wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia

– nowe wewnętrzne drogi i place utwardzone

– budowę trafostacji i wewnętrznych sieci energetycznych oraz oświetlenie terenu

– budowę portierni

– zainstalowano nową centralę telefoniczną i wykonano wewnętrzną sieć telefoniczną

– wykonano elementy małej architektury (śmietniki)

– wybudowano nową pralnię

– przeprowadzono remont budynku pałacowego

– w budynku nowej pralni urządzono kawiarnię dla mieszkańców

Równolegle do tych prac prowadzone były roboty nad urządzeniem terenów zielonych. Wykonano również niezbędne prace związane z uporządkowaniem parku poprzez wycinkę sanitarną drzew. Poza programem modernizacji i rozbudowy DPS z lat 80-tych do budynku pałacowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dobudowano windę. W budynku starej pralni po jego adaptacji i przebudowie, utworzono Warsztaty Terapii Zajęciowej (również ze środków PFRON-u). Uwzględniając potrzeby religijne mieszkanek DPS w pomieszczeniu jednej z piwnic pałacowych urządzono kaplicę.

Koszt wystroju oraz wyposażenia kaplicy, pokryte zostały przez indywidualnych sponsorów.

Osoby kierujące Domem Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim:

1. Anna Kieszczyńska (1954)

2. Bogusław Dworzyński (1954)

3. Antoni Rutka (1954-1957)

4. Kazimierz Glejzer (1958-1967)

5. Tomasz Jaźwiński (1968-1975)

6. Jerzy Neyman (1976-1978)

7. Leon Ganda (1978-1983)

8. Stanisław Suski (1983-1993)

9. Feliksa Gajewska (1993-1998)

10. Mieczysław Zawałka (1998-2015)

11. Julita Karasińska (od 2015 )